K.V.K.K Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla NioReg Şirketi (bu metinde “NioReg” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

NioReg tarafından elde edilen ve işlenen kişisel veriler, NioReg'in koruması altındadır. NioReg, kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, NioReg tarafından kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, NioReg tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, elde edilme yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. Bu metinde yer alan kişisel verilerin kapsamı, işlenmesi ve aktarımı hizmet ile tarafınıza ayrıca verilebilecek olan açık rızanız ya da taleplerinize bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. NioReg tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, vatandaşlık kimlik numarası, ad-soyadı, pasaport numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, kimlik belge numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf, imza beyannamesi/sirküleri ve vekaletname verilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, telefon numarası, adres, e-posta adresi, sosyal medya hesapları verilerini ifade etmektedir.
 • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; www.adviqual.com ve www.desiaclinical.com başta olmak üzere, NioReg'in kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, hizmetlerin sunulması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler;
 • Ödeme ve Banka Bilgileri: Bu veri kategorisi kredi kartı ve banka hesabı

dahil bilgilerinizi ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, ELDE EDİLME YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, telefon, websayfası ve/veya yüz yüze kanallar vasıtasıyla hizmet talebiniz esnasında bilgi talep formları, hizmet sözleşmesi, teklif ve sair formları imzalamanız halinde otomatik olmayan yöntemlerle web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmekte, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıdaki kanallar aracılığıyla sizin tarafınızdan paylaşılmakta, ürün ve hizmetlerden yararlanma esnasında otomatik olarak elde edilmekte, iş ortaklarımız tarafından NioReg ile paylaşılabilmektedir.

NioReg her durumda Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Duyuru ve etkinliklerimizin toplu bilgilendirme mailleri ile iletilmesi
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri,  hizmet talebi ve alımına ait bilgileriniz işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması ve/veya faydalanılan  hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri hizmete ait çalışma, ödeme, bilgileriniz işlenmektedir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

NioReg tarafından kişisel verileriniz Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla ve yasal dayanaklara uygun olarak kanun ve sair mevzuat kapsamında,

Kullandığınız hizmet(ler)in temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortaklarına,

 • Hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanunun 11. maddesi gereğince bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle NioReg'e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarını kullanabilirsiniz.

V. İLETİŞİM

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Nioreg'e daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak info@Nioreg.com  adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.

Yazılı olarak iletilen başvurularda NioReg veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni NioReg tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. NioReg bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. NioReg tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin  https://www.nioreg.com/politikalar/kvkk-aydinlatma-metni adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.